Analysis of 21st Century Competencies and Frameworks
1SHI Man;2,3LIU Cheng;4LIU Xia;5 ZHOU Pingyan;3 Chris Tan;3、5LIU Jian;6、3 WEI Rui
Journal of East China Normal University(Educational Sciences) . 2016, (3): 29 -37 .  DOI: 10.16382/j.cnki.1000-5560.2016.03.004